Mobilni izbornik Tražilica

Digitalna zrelost škola

Letak – Sustav digitalne zrelosti škola

Digitalna zrelost škola je koncept koji, zbog sve veće važnosti tehnologije, sve više dobiva na značaju u modernom obrazovnom sustavu. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u školama više se ne oslanja samo na entuzijastične pojedince, već se planira i implementira na razini škole kao organizacije, u skladu s politikama na lokalnoj i državnoj razini. Europska komisija je prepoznala važnost ovog koncepta i svojim politikama i inicijativama sustavno potiče razvoj digitalne zrelosti škola. Kroz aktivnosti u programu e-Škole sustavno se razvija digitalna zrelost škola i prati se njihov napredak.

Digitalno zrele škole*, kako je definirano u sklopu programa e-Škole, su škole na visokom stupnju integriranosti IKT-a u život i rad škole. U digitalno zrelim školama usustavljen je pristup korištenju IKT-a u planiranju i upravljanju školom, kao i u nastavnim i poslovnim procesima. Takva škola djeluje u podržavajućem okružju, s adekvatnim sredstvima, koja ne uključuju samo financijska sredstva već i adekvatno opremljene učionice, kabinete, djelatnike i učenike IKT opremom. Digitalno zrele škole pristupaju sustavno razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, a odgojno-obrazovni djelatnici koriste IKT za unaprjeđenje načina poučavanja kojima se nastava usmjerava na učenika, razvijanje digitalnih obrazovnih sadržaja i vrednovanje postignuća učenika, u skladu s ishodima učenja i odgojno-obrazovnim ciljevima. Razvijena je suradnja između djelatnika i učenika te suradnja škole i drugih dionika korištenjem online komunikacijskih alata i e-usluga, što uključuje sudjelovanje škole u projektima vezanim uz primjenu IKT-a.

S pojmom digitalne zrelosti podrobnije se upoznajte u videu u nastavku.

 

Kako bi digitalno zrele škole u Hrvatskoj postale održive, također i ustanove u sustavu obrazovanja koje rade sa školama, uključujući i osnivače škola (gradove i županije), agencije i ustanove u sustavu MZO-a (Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, CARNET), kao i samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebaju sustavno podržavati integraciju IKT-a u život i rad škole, kao i biti međusobno umreženi, adekvatno opremljeni i educirani, s uspostavljenim online komunikacijskim i kolaboracijskim kanalima.

U sklopu programa e-Škole razvija se okvir za digitalnu zrelost škola, dokument koji definira područja i razine digitalne zrelosti škola, a usklađen je s Europskim okvirom za digitalno zrele obrazovne institucije. Hrvatski okvir za digitalnu zrelost škola sastoji se od pet područja i pet razina digitalne zrelosti škola.

Digitalno neosviještene Digitalne početnice Digitalno osposobljene Digitalno napredne Digitalno zrele
Planiranje, upravljanje i vođenje
IKT u učenju i poučavanju
Razvoj digitalnih kompetencija
IKT kultura
IKT infrastruktura

 

Slika 1. Područja i razine digitalne zrelosti škola

Okvir za digitalnu zrelost škola prvi je korak na koji se nadovezuju drugi elementi sustava digitalne zrelosti škola u programu e-Škole, a koji se razvijaju u skladu s okvirom za digitalnu zrelost škola:

  • Samovrednovanje digitalne zrelosti škola
  • Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola
  • Podrška školama u digitalnom sazrijevanju.

Slika 2. Sustav digitalne zrelosti škola

Samovrednovanjem će škola dobiti povratnu informaciju o trenutnom stanju svoje digitalne zrelosti i upute o mogućim koracima kojima bi se digitalna zrelost razvijala. U okviru pilot-projekta svrha je samovrednovanja i utvrditi početno stanje digitalne zrelosti svih uključenih škola, kako bi se mogao pratiti njihov napredak i kako bi se planirali oblici podrške koji su školama najpotrebniji. Samovrednovanje se obavlja putem online upitnika.

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola provedeno je na školama uključenima u pilot-projekt. Više informacija o vanjskom vrednovanju ostalih škola bit će naknadno dostupno.

Škole koje sudjeluju u programu e-Škole dobit će namjensku podršku u digitalnom sazrijevanju. Škole će dobiti predloške dokumenata na temelju kojih će izraditi strateške dokumente, planove i politike za sustavnu integraciju IKT-a u život i rad škole. Ravnatelji će kroz konzultacije dobiti dodatnu pomoć u izradi ovih dokumenata i njihovoj implementaciji. Napominjemo da su sve aktivnosti prema školama u programu e-Škole usmjerene digitalnom sazrijevanju škola. Uloga i doprinos škola u tom procesu su ključni – digitalno sazrijevanje škola je moguće samo ako škole iskoriste taj poticaj.

* U nekim školama u Hrvatskoj i svijetu pojedinci pa čak i cijeli kolektivi na inovativan i kreativan način koriste IKT u svrhu poboljšanja nastavnog procesa, povećanja digitalne kompetencije učenika, kao i u druge svrhe. Međutim, to ne znači odmah da su te škole digitalno zrele. Da bi škola bila sigurna na kojoj je razini digitalne zrelosti treba provesti propisani postupak vrednovanja u skladu s okvirom za digitalnu zrelost škola.