Mobilni izbornik Tražilica

Primjena scenarija poučavanja u nastavi

Fizika 

Doprinos scenarija poučavanja nastavi je u osmišljavanju aktivnosti koje, uz implementaciju IKT-a i povezivanje s primjerima iz života, motiviraju učenike i nastavu čine maštovitom i atraktivnom. Pri tome se poštuju specifičnosti svakoga predmeta.

U Fizici je eksperiment (mjerenje i opažanje) osnova proučavanja i poučavanja. Stoga i struktura aktivnosti prati uobičajeni tijek istraživačkog/projektnog pristupa:

opažanje/uvođenje problema, pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavaju primjeri iz stvarnoga života
postavljanje cilja, tj.definiranje istraživačkog pitanja (ili više njih)
postavljanje hipoteze (nije nužno)
definiranje zadataka (što će se mjeriti, opažati, proučavati)
izvođenje zadataka/pokusa
obrada podataka
iznošenje rezultata i zaključaka (interpretacija).
Aktivnosti predložene u scenarijima mogu se uklopiti u nastavu kao zaokružena cjelina (nastavni sat) ili kao dio nastavnog sata. Moguće je u nastavni sat uklopiti i samo dio neke aktivnosti te kombinirati više predloženih aktivnosti ili njihovih dijelova.

Detalji vođenja učenika kroz aktivnost, kao što su npr. iznošenje pretpostavki, upute za mjerenje/opažanje i rasprava o rezultatima prepušteni su na izbor nastavnika.

Primjere različitih načina primjene jedne aktivnosti u nastavi Fizike možete pročitati ovdje.

Biologija

Biologija je znanost o životu koja obuhvaća brojne znanstvene discipline. Odnosi i procesi kojima se bavi često su vrlo apstraktni i teško ih je objasniti klasičnom predavačkom nastavom. Zato je za usvajanje bioloških koncepata nužno raditi na primjerima iz stvarnosti ili različitim modelima, fizičkim ili digitalnim. Osim toga, budući da su znanja i sposobnosti, odnosno koncepti koje bi trebalo usvojiti tijekom nastave, nužni za donošenje odgovarajućih odluka, važnih za osobni i socijalni razvoj, kao i za odgovoran odnos prema društvu i okolišu/prirodi, nužna je čvrsta poveznica između gradiva i njegova poučavanja sa stvarnim situacijama u kojima se nalazimo tijekom života. Sve je to izazovno objasniti učenicima opterećenim velikom količinom gradiva iz različitih predmeta. Stoga je nastavu poželjno učiniti zornom, atraktivnom i motivirajućom, a gradivo predstaviti tako da učenicima bude jasno zašto im je ono doista potrebno u životu te da osjete potrebu i želju za njegovim usvajanjem jer je unutarnja motivacija najbolja motivacija.

Scenariji poučavanja iz Biologije osmišljeni su tako da sadržavaju elemente motivacije i odgojnosti te da pomognu u snalaženju u uobičajenim životnim situacijama. Osim toga, sadržavaju prijedloge različitih IKT alata čije korištenje može olakšati komunikaciju učenika i nastavnika, a učeničke aktivnosti ubrzati, olakšati i učiniti zanimljivijima. Uporabe predloženih IKT alata omogućit će uštedu vremena, bržu i potpuniju razmjenu informacija te bolju pripremljenost učenika, a to će rasteretiti nastavne sate te omogućiti primjenu predloženih suvremenih nastavnih metoda koje omogućuju aktivno sudjelovanje učenika u nastavi.

Aktivnosti predložene u scenarijima mogu se uklopiti u nastavu kao zaokružena cjelina (nastavni sat) ili kao dio nastavnoga sata. Moguće je, osim toga, uklopiti u nastavni sat samo dio neke aktivnosti i kombinirati više predloženih aktivnosti ili njihovih dijelova.

Detalji vođenja učenika kroz aktivnost, kao što su primjerice iznošenje pretpostavki, upute za mjerenje/opažanje i rasprava o rezultatima, prepušteni su izboru nastavnika.

Primjere različitih načina primjene jedne aktivnosti u nastavi Biologije možete pročitati ovdje.

Kemija

Scenariji poučavanja iz Kemije, koristeći se prednostima IKT-a, raznovrsnim aktivnostima učitelju omogućuju poučavanje Kemije na zanimljiv i edukativan način. Učenici postaju aktivni sudionici nastavnog procesa: nova znanja stječu vlastitim iskustvom primjene digitalnih obrazovnih sadržaja u svakodnevnoj nastavi, kao i samostalnim i istraživačkim radom u pripremi digitalnih obrazovnih sadržaja (audiovizualni materijali, računalno generirane animacije, 3D animacije molekula, grafikoni, PowerPoint prezentacije i dr.)

Predloženi videozapisi, animacije i interaktivni sadržaji u aktivnostima scenarija poučavanja zorno prikazuju da je kemija prirodna znanost i da se do spoznaja o kemijskim promjenama i zakonitostima dolazi na temelju pokusa. Pokusi su većim dijelom predloženi kao rad učenika u skupinama sa svrhom razvijanja znanstvenoga pristupa sadržaju te poticanja radnih navika i vještina u radu.

Pri razradi aktivnosti u scenarijima poučavanja naglašena je povezanost nastavnoga sadržaja Kemije s ostalim nastavnim predmetima, primjerice Fizikom, Biologijom i Geografijom te međupredmetnim temama Građanski odgoj i obrazovanje, Zdravstveni odgoj i Poduzetništvo.

Aktivnosti predložene u scenarijima poučavanja mogu se uklopiti u nastavu kao zaokružena cjelina ili kao dio nastavnog sata. Moguće je, osim toga, uklopiti u nastavni sat samo dio neke aktivnosti, kombinirati više predloženih aktivnosti ili njihovih dijelova. Detalji vođenja učenika kroz aktivnost, kao što su primjerice iznošenje pretpostavki, upute za mjerenje/opažanje i rasprava o rezultatima, prepušteni su izbor učitelju. Pri tome učitelj treba obratiti pozornost na učinkovitu komunikaciju i suradnju učenika u digitalnom okruženju, kao i njihovo sigurno okruženje u primjeni računala, tableta i mobilnih telefona na globalnoj mreži.

Vjerujemo da će prijedlozi aktivnosti u svakome od scenarija poučavanja otkriti nova i zanimljiva saznanja te biti oslonac u oblikovanju zanimljive i kreativne nastave Kemije.

Primjere različitih načina primjene jedne aktivnosti u nastavi Kemije možete pročitati ovdje.

Matematika

Scenariji poučavanja iz Matematike napisani su tako da učenike zainteresiraju i potaknu na samostalno istraživanje i otkrivanje matematičkih spoznaja. Apstraktnost matematičkih sadržaja često je prepreka učenicima da ih uspješno svladaju i razumiju te da uvide njezinu ljepotu, važnost i svrhu. Upravo zato scenariji poučavanja predstavljaju iskorak u poučavanju i učenju matematike na zanimljiv način blizak učenicima i njihovim stvarnim životnim potrebama. U matematičkim aktivnostima često je prisutan problemski pristup, u kojem se učenici potiču na samostalno istraživanje neke pojave ili problema, a dobivene rezultate i zaključke objedinjuju matematičkim zapisima uz pomoć IKT alata. Upotreba IKT alata u scenarijima omogućuje zornost nastavnih sadržaja, što je jedno od osnovnih didaktičkih načela u poučavanju matematike. Aktivnosti su osmišljene tako da potiču suradnju i komunikaciju među učenicima te da svaki učenik može biti motiviran, kreativan i uspješan u provođenju aktivnosti. U scenarijima se snažno povezuje primjena matematike sa situacijama iz neposredne okoline, čime učenje matematike za učenike dobiva stvarnu i razumljivu svrhu.

Aktivnosti koje su ponuđene u matematičkim scenarijima mogu se uklopiti u proces poučavanja i poučavanja na različite načine. Učitelj može aktivnost provesti kao dio nastavnog sata, može cijeli sat organizirati kao provođenje aktivnosti iz scenarija, a može i ideju predstavljenu u aktivnosti učenicima ponuditi kao projekt ili drugi oblik samostalnog rada koji učenici proučavaju izvan nastave. Sloboda u uporabi scenarija poučavanja zasigurno će omogućiti svakome učitelju da ih povremeno uključi u svoj nastavni rad.

Primjere različitih načina primjene jedne aktivnosti u nastavi Matematike možete pročitati ovdje.