Mobilni izbornik Tražilica

Što su scenariji poučavanja?

Scenariji poučavanja su materijali u kojima su ponuđene inovativne i maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata.

Naglasak je pri tome uvijek na ideji (aktivnosti), a učitelju i učenicima ostavlja se sloboda u njihovoj primjeni na različite i maštovite načine. Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije sastavni je dio koncepta scenarija poučavanja, no digitalni alati uvijek su pri tome svrhoviti i u funkciji ostvarivanja ishoda poučavanja nastavnog sadržaja.

Osnovni je cilj scenarija poučavanja staviti učenika u središte nastavnoga procesa i potaknuti ga na istraživanje, razmišljanje, samostalno zaključivanje i djelovanje.

Scenariji poučavanja osmišljeni su tako da motiviraju učenike, da im nastavne sadržaje približe na njima blizak način i da povezuju sadržaj nastavnoga predmeta sa situacijama iz svakodnevnog života. Osim svega navedenog, suvremena nastava teži što snažnijem integriranju sadržaja različitih nastavnih predmeta kako bi učenici svoja znanja, vještine i stavove razvijene u školi mogli primjenjivati u svojem životnom okruženju. Upravo su zato u scenarijima naglašene korelacije s drugim nastavnim predmetima, a aktivnosti osmišljene tako da tu povezanost naglašavaju i potiču.

Scenariji poučavanja nude brojne ideje, ali i konkretne alate, poveznice i primjere dobre prakse, čime će zasigurno obogatiti nastavu svakoga predmeta.

Oni štede vrijeme učiteljima, koji obično sami traže dodatne i kreativne materijale za osuvremenjivanje i podizanje kvalitete svoje nastave. Iako scenariji zahtijevaju određeno tehnolološko predznanje i određenu razinu digitalne kompetencije učitelja, gotovo svaki učitelj, ako je spreman unositi promjene u svoj nastavni rad, može ih s lakoćom upotrebljavati. Digitalni alati navedeni u scenarijima opisani su u e-Laboratoriju i dostupni svima koji se služe scenarijem.

Scenariji poučavanja strukturirani su tako da osim aktivnosti sadržavaju sljedeće elemente:

  • naslov
  • predmet i razred
  • izvedbena razina složenosti
  • ključni pojmovi u scenariju
  • ishodi učenja
  • opis aktivnosti
  • postupci potpore učenicima s teškoćama u svladavanju određenog sadržaja.

Kako bi se naglasilo na koje se pojmove scenarij poučavanja odnosi, istaknuti su ključni pojmovi iz scenarija te navedeni ishodi učenja, koji se ostvaruju provođenjem aktivnosti iz scenarija. Svaki scenarij sadržava nekoliko aktivnosti, koje su označene velikim tiskanim slovima (A, B, C…). Aktivnosti su opisane tako da bi učitelju trebale u potpunosti objasniti svrhu provođenja aktivnosti i način njihova provođenja. Aktivnosti u scenariju najčešće nisu linearno povezane, što znači da ne moraju nužno slijediti jedna drugu, već svaka čini zasebnu i zaokruženu cjelinu. U svakoj su aktivnosti ponuđeni digitalni alati kojima se učenici i učitelji mogu koristiti. Kako bi se dodatno obogatio nastavni proces i postigla što bolja razina individualizacije, uz svaku su aktivnost dodani i Postupci potpore, u kojima su navedene ideje za rad s učenicima koji teže svladavaju određene sadržaje. U scenariju je uvijek naveden i opis aktivnosti za učenike koji žele znati više. Na taj način scenariji poučavanja pružaju široku lepezu ideja, alata, postupaka i zadataka kojima se mogu zadovoljiti potrebe svih učenika. Uz sve navedeno, svaki scenarij poučavanja ima oznaku izvedbene razine složenosti, koja se odnosi na razinu digitalne kompetencije nastavnika potrebnu za uspješno provođenje aktivnosti. Scenariji poučavanja na početnoj razini složenosti su vrlo jednostavni u smislu zahtjevnosti uporabe digitalnih tehnologija u provođenju aktivnosti, dok su scenariji poučavanja napredne razine namijenjeni nastavnicima koji suvereno barataju digitalnim tehnologijama i alatima i često sadrže upute za izradu vlastitih digitalnih sadržaja i kolaborativan način rada s učenicima uz uporabu informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavi.

Kako provođenje različitih aktivnosti iz scenarija doprinosi ostvarivanju različitih ishoda učenja, uz svaki je ishod naveden na početku scenarija dodana slovna oznaka (A, B, C…) aktivnosti kojom se ostvaruje. Time učitelj može odabrati aktivnost koju će provesti prema željenom ishodu učenja.

Scenariji poučavanja mogu se uklopiti u nastavu svakoga nastavnog predmeta u cjelini ili kao dio jednog nastavnog sata.

Oni nisu vremenski ograničeni, već ih učitelj prilagođava svojim i učeničkim mogućnostima.

Scenariji poučavanja, osmišljeni kao neizostavan dio suvremene nastave, pružaju brojne mogućnosti svakom učitelju koji želi biti dio moderne škole okrenute učeniku i njegovim budućim životnim izazovima. Učenicima pak pružaju mogućnost drukčijeg, modernijeg, kreativnijeg i aktivnijeg odnosa prema učenju, što zasigurno utječe i na kvalitetu usvojenih znanja i vještina, ali i općenito stavova prema učenju.